تیک ویلا
طراحی داخلی

طراحی داخلی چیست؟

طراحی داخلی چیست؟ طراحی داخلی، به نقشه کشی ها  نحوه ساخت داخل فضا ها گفته میشود که ارتباط بسیار نزدیکی هم با معماری دارد. پیشینه طراحی های داخلی به زمان انسان های اولیه برمیگردد. در برخی کشور های اروپایی از آن به عنوان معماری داخلی هم یاد میشود. و برخی هم این رشته را با […]